Yeşil Gelecek İçin Avrupa Gençlik İttifakı …

Yaşadığımız iklim krizi ve bununla mücadele yönteminin sürdürülebilir ve herkesi kapsayıcı olmasının önem arz ettiği düşüncesi ile Avrupa Birliği Erasmus+ Stratejik Ortaklık Programı kapsamında uygulanan “Yeşil Gelecek İçin Avrupa Gençlik Ittifakı Projesi”ni gerçekleştirmekteyiz. Proje, lider ülke Türkiye’nin koordinasyonunda Belçika, Kuzey Makedonya ve Romanya’dan oluşan uluslararası bir konsorsiyumla Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) İstanbul Akademi yürütücülüğünde devam etmektedir. Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın belirlediği hedeflere erişilmesinde uygulanacak politikalara gençlerin dahli ve bu politikalarda rol alabilmeleri için gerekli bilgi ve donanıma sahip olmaları projenin ana hedefini oluşturmaktadır. Proje; Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) doğrultusunda, SKA-7 ve SKA-11’e paralel bir şekilde yürütülmektedir. Yeşil mutabakatın temel ilkeleri ve kavramlarını herkes için anlaşılabilir kılmak adına oluşturduğumuz “Yeşil Mutabakat Kılavuzu”,  bireylerin günlük eylemleri ve bu eylemlerin çevreye etkilerini ölçümlemeye yönelik geliştirilen aplikasyon projenin ana hedefleri arasında yer almaktadır. Ayrıca, iklim değişikliğinin kentleşme ve kalkınma üzerindeki etkisinin ortaya konması ve küresel değişimin liderler tarafından tabandan başlayarak benimsenmesi konusunda gerekli rol tanımlamalarının yapılmasına yönelik önemli bir adımdır.

 

WALD İstanbul Akademi olarak ev sahipliğimizde 4-12 Eylül 2022 tarihlerinde “Yeşil Mutabakat ve Aktif Vatandaşlık” üzerine gerçekleştirilecek olan uygulamalı eğitim programı projede yer alan genç katılımcılara yaşadıkları toplumda karşılaştıkları sorunlara çözüm önerileri geliştirebilecek, politika yapım süreçlerinde yer almayı sağlayacak nitelikleri kazandırmayı hedeflemektedir.

Belçika, Romanya ve Kuzey Makedonya’dan programa katılım sağlayacak ve  geleceğin lideri olmayı hedefleyen Avrupalı gençler; Türkiye’den seçilmiş geleceğin genç liderleri ile eğitimlerini tamamlayarak, farklı konu başlıklarını uluslarası platformda tartışmaya açacaklardır. Ayrıca, gençlerin günlük eylemleri ve bu eylemlerin çevreye etkilerini ölçümlemeye yönelik geliştirilen aplikasyonun (ICT tool) eğitim süresince tanıtımının yapılması ve sonrasında kullanımının sürdürülebilir kılınmasının yeşil çevre bilincinin geliştirilmesinde somut bir etki oluşturması da hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

 

Bir hafta devam edecek olan eğitim programında Yeşil Mutabakatın Temel Prensipleri”, “Yeşil Mutabakat ve Günlük Hayatımıza Etkileri”, “Kritik Düşünme Üzerine Çalıştay (Yeşil Mutabakatın Etkinliği Üzerine Düşünme)”, “Aktif Vatandaşlık Kavramlarını Öğrenme ve Tartışma”, “Yerel, Ulusal ve Uluslararası Politika ve Çoğulcu Demokrasi Anlayışı” ve  Katılımcı Demokrasi Araçları”konuları ele alınacaktır.