Yerel Yönetimlerde Kooperatifçilik Faaliyetlerine Zemin Oluşturma - Mentörlük (20.09.2021 - 19.10.2021)

 

 

Yerel Yönetimlerde Kooperatifçilik Faaliyetlerine Zemin Oluşturma - Mentörlük

 

Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD)’un uluslararası standartlarına uygun olarak hazırlanmış olan Satın Alma Prosederü’nün 12. maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt Numarası

:

RFQ-2021/024

 

1. İdarenin

a) DÜNYA YEREL YÖNETİM DEMOKRASİ AKADEMİSİ VAKFI (WALD)

b) Adresi

:

Yerebatan Caddesi, No:2 Sultanahmet, 34110 Fatih/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası

:

0212 511 10 10 – 0212 517 00 15

F: 0212 519 00 58

d) Elektronik Posta Adresi

:

satinalma@wald.org.tr

wald@wald.org.tr

e) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://www.wald.org.tr/

 

2. İhale konusu malın/hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

DANIŞMANLIK HİZMETİ: (2 FARKLI BELEDİYE İÇİN)


  1. Bir Kooperatif İçin İş Planı Tasarlanması: 

Sektörel araştırma (Masabaşı- kalitatif)

Kooperatif Üyelerine İş Planı Kanvas Eğitimleri

Kooperatif Üyeleri ile Design Thinking- Tasarımsal Düşünme Atölyeleri

İş Planı Tasarımı, Raporlaması ve Aktarılması.

Raporlama.


B. Ürün, Satış ve Pazarlama Stratejisinin Belirlenmesi: 

Sektörel ve ürün bazlı araştırma (Masabaşı- Kalitatif)

İlgili sektör temsilcileri ve uzmanları ile mentörlük seansları 

Kooperatif üyelerine yönelik dijital pazarlamaya giriş eğitimi

Kooperatif üyelerine yönelik ürün bazlı sosyal medya kullanımına giriş eğitimi

Ürün inovasyonu, konumlandırması, pazarlama ve satış stratejisi raporu

Kooperatif üyelerine yönelik yeni ve dijital satış kanallarına ulaşıma giriş eğitimi

Raporlamab) Teslim yeri

:

Yerebatan Caddesi, No:2 Sultanahmet, 34110 Fatih/İSTANBUL

c) Teslim tarihi

:

Hizmet En geç 31 Aralık 2021 tarihine kadar tamamlanmalıdır.

 

3. İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Yerebatan Caddesi, No:2 Sultanahmet, 34110 Fatih/İSTANBUL

b) Tarihi ve saati

:

20.10.2021- 14:00

 

4. İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;  

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

 

 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ve vergi levhası, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif talep formu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.6. İhale belgeleri arasında bulunan iş deneyim formu ve daha önce yapılan benzer işlere dair ulusal ve uluslararası kurum/kuruluşlardan temin edilecek referans yazısı.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriterler idari şartnamede belirtilmiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin kriterler idari şartnamede belirtilmiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, ayrıntı ve değerlendirmedeki ağırlıkları teknik şartnamede belirtilen fiyat ve diğer nitelikler esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yerebatan Caddesi, No:2 Sultanahmet, 34110 Fatih/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8. İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden kargo bedeli dahil olarak vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihaleyi kazanan istekliyle, toplam bedel üzerinden sözleşme imzalanacaktır.

9. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

11. Konsorsiyum, iş ortaklıkları ve adi şirket ortaklığı olarak ihaleye teklif verilemez. 

12. İsteklilerin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler ile ulaşım ve her türlü sigorta giderleri teklif verene aittir.

13. İhale içerik ve şartları ile ilgili değişiklikler için ihale süresi içinde her türlü zeyilname yayınlama hakkı tarafımıza aittir.

14. Diğer Hususlar: 
İhale Yönetmeliği’nin 12. Maddesine göre öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

 

 

Banka Referans Mektubu 

 

Geçici Teminat Mektubu 

 

İdari Şartname 

 

Kesin Teminat Mektubu 

 

Sözleşme Danışmanlık Hizmeti  

 

Teklif Talep Formu  

 

Teknik Şartname 

 

Yasaklı Olmadığına Dair Taahütname

 

İhale İlanı 

 

 

İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Bitirme)