SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA, KENTSEL TARIM VE BİYOÇEŞİTLİLİK FORUMU

İklim değişikliği ve olumsuz etkileri, biyolojik çeşitliliğin azalması, insan kaynaklı çevre felaketlerindeki artışlar ile doğal afetleri de kapsayan riskler dünya üzerindeki yaşamı göz ardı edilemeyecek ölçüde ve küresel çapta tehdit eder hale geldi. Bu kapsamda, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ışığında iklim değişiklikleri, iklim değişikliklerinin tarım sektörü üzerine etkileri ve Türkiye’de biyolojik çeşitliliğin korunması amacıyla 25-27 Mayıs tarihleri arasında Konya’da WALD, Konya Büyükşehir Belediyesi ve AGRICITIES işbirliği ile “Sürdürülebilir Kalkınma, Kentsel Tarım ve Biyoçeşitlilik Forumu” gerçekleştirilecektir. 

Kentlerin, daha sürdürülebilir ve yaşanabilir kentlere dönüşüm sürecinde kentsel tarımın önemli bir yere sahip olacağı yadsınamaz bir gerçektir. Sürdürülebilir kentsel gelişme politikaları kapsamında, kentlerde tarımsal faaliyetlerin desteklenmesi ve yerel yönetimlerin sürece etkin bir şekilde katılımını zaruri hale getirmektedir. İklim değişikliklerinin tarım sektörü üzerindeki etkilerinin tespit edilmesi, Türkiye’de biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir tarıma geçişin sağlanması amacına da hizmet edecektir.

Forum’a; uluslararası ve Türkiye’den akademisyenler, siyasetçiler, bürokratlar, yerel yöneticiler, iş insanları ve yerel yönetim temsilcileri katılım sağlayacaktır. Sürdürülebilir Kalkınma, Kentsel Tarım ve Biyoçeşitlilik Forumu ile iklim değişikli, iklim değişikliğini önleme, tarım sektörüne etkileri, iklim dostu tarım, biyolojik çeşitliliğin korunması, şehir planlama ve kentsel tarım konularında strateji ve politikalar geliştirilerek bu alanda farkındalık oluşturulması amaçlanmaktadır. 

Forumun ikinci gününde ise; (26 Mayıs 2022) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) doğrultusunda gençler arasında demokratik katılımcılığın arttırılması ve demokrasi bilincinin oluşturulabilmesi amacıyla “SKH 12: Sorumlu Üretim ve Tüketim” ve “SKH 13: İklim Eylem Planları” temalı WALD E-Parlamento Gençlik Oturumlarının üçüncüsü de “Sürdürülebilir Kalkınma, Kentsel Tarım Ve Biyoçeşitlilik Forumu” kapsamında gerçekleştirilecek.