Yolsuzluk ile Mücadele Politikası

Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD)

Yolsuzluk ile Mücadele Politikası

 

1. Amaç:

Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele Politikası, öncelikli olarak ulusal mevzuat ile bu politika belgesi içeriğinde atıfta bulunulan uluslararası mevzuat, uluslararası kuruluşlar tarafından yayımlanan iyi uygulama örneği mahiyetindeki temel düzenlemeler, ilkeler, tavsiyeler ve kriterlere uyumu hedefler.

Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele Politikası’nın amacı, Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı’nın faaliyet gösterdiği tüm alanlarda geçerli rüşvet ve yolsuzluk karşıtı yasa ve düzenlemelere, etik ilkelere ve evrensel kurallara uyumunu sağlamak ile birlikte finansal suçların önlenmesine ilişkin yükümlülüklere uyumunu sağlamak, iş ortaklarımızı, işlemlerimizi, hizmetlerimizi risk temelli bir yaklaşımla değerlendirerek, olası risklerin azaltılmasına yönelik stratejilerimizi, ilgili kontrol ve önlemlerimizi, işleyiş kurallarımızı ve sorumluluklarımızı belirleyerek tüm çalışanlarımızı bu konularda bilinçlendirmektir.

İşbu politika aynı zamanda, kaynağı rüşvet ve yolsuzluk suçları olan suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi, rüşvet ve yolsuzluk suçu doğmasına zemin hazırlayabilecek ortamın mümkün olduğunca ortadan kaldırılmasının ve tespitinin sağlanması, rüşvet ve yolsuzluk suçu ile ilgili yükümlülük ve taahhütlerin gereğinin yerine getirilmesini hedeflemektedir.

 

2. Tanımlar ve Kısaltmalar:

2.1. WALD: Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı

2.2. Çalışan: Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı Personelini ifade eder,

2.3. Hizmet Sağlayıcısı: Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı’nın hizmet aldığı ve/veya verdiği şirket (tedarikçi, taşeron, müşteri vb.) personelini ifade eder.

2.4. Yolsuzluk: Herhangi bir kurumdaki mevcut kaynak ve yetkilerin kişisel amaçlar için doğrudan veya dolaylı olarak kazanç sağlama amacıyla kötüye kullanılmasıdır.

2.5. Rüşvet: Bir kişinin, bir işi yapması, yapmaması, hızlandırması, yavaşlatması gibi yollarla görevinin gereklerine aykırı davranması için üçüncü bir kişiyle yapmış olduğu anlaşma çerçevesinde yarar sağlamasıdır.

Rüşvet ve yolsuzluk pek çok farklı şekilde gerçekleştirilebilir, bunlar arasında:

 • Nakit ödemeler, 
 • Siyasi partiler ve hayır kurumlarına yapılan bağışlar,
 • Alınan komisyonlar,
 • Eşitsiz ve iç düzenlemelere aykırı olarak kullandırılan sosyal haklar,
 • Hediye,
 • Ağırlama faaliyetleri,
 • Diğer menfaatler sayılabilir.

2.6. Kamu Görevlisi: TCK’da yer aldığı şekliyle kamusal faaliyetin yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla ya da herhangi bir surette sürekli, süreli veya geçici olarak katılan kişileri kapsamaktadır. “Kamu”: Devletin halk hizmeti gören tüm organları anlamına gelmektedir.

 

3. Kapsam:

3.1. Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikamız;

 • WALD Yönetim Kurulu üyeleri,
 • WALD yöneticileri ve çalışanları,
 • Bağlı ortaklık ve iştiraklerini ve çalışanlarını,
 • Dış hizmet aldığımız firmaları; danışmanlar, mali müşavirler, avukatlar, bağımsız uzman ve dış denetçiler de dahil olmak üzere WALD adına temsil yetkisi verilen görev yapan kişi ve kuruluşlar ile her kişiyi kapsamaktadır.

3.2. Bu Politikkamuya açıklanmış WALD Davranış Kuralları’nın, tüm WALD Politika Belgeleri’nin ve Disiplin Yönetmeliği’nin, ayrılmaz bir parçasıdır.

 

4. Görev ve Sorumluluklar:

4.1. Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu, Yolsuzluk ile Mücadele Politikası’nın, uygulanması, takibi ve güncellenmesiyle kural ve düzenlemelere uyulmaması durumunda bildirim, inceleme ve yaptırım mekanizmalarının belirlenmesi ve işletilmesinin üst gözetimiyle yetkili ve sorumludur.

4.2. WALD Çalışanları

WALD Çalışanları,

a. Yönetim Kurulu’nca belirlenen politikalara uyum sağlanması,

b. İç ve dış mevzuata uyumlu çalışılması,

c. Politika’ya aykırı bir davranış, faaliyet ya da uygulama ile karşılaşılması durumundaİç Denetim Bölümü’ne bildirim yapılması ile sorumludur.

4.3. WALD Davranış Kuralları ve Uygulama Yöntemi

4.3.1. Bu çerçevede, oluşturulmuş olan WALD davranış kurallarının;  her çalışan, gönüllü, hizmet alınan danışman, mali müşavir, hukukçu, bağımsız uzman ve işbirliği yapılan kişi ve kurumlarca  bilinmesi ve kendilerine yazılı olarak verilmiş olan bu kuralları, onayladıklarını imzalayarak belirtilmesi uygulaması getirilmiştir.

4.3.2. Kurumsal işleyiş rol, yetki ve sorumluluklar açısından net olarak tanımlanmıştır. Çalışmalar ve Mali süreçler çift kontrol mekanizmaları ile yürütülmektedir. Tüm mali uygulamalar kayıt altında tutulmakta ve yasal tanım ve sınırlar içinde yürütülmektedir.

4.3.3. Hizmet alıcıdan, uygulayıcıya kadar WALD’daki her bireyin geri bildirim ve karar süreçlerine katılımları planlanmıştır. WALD davranış kurallarını her pozisyondaki kişi uygulamak ve takip etmekle yükümlüdür.

 

5. Politika Ve Uygulama Esasları

5.1. Rüşvet ve Yolsuzluk

5.1.1.WALD, iş etiği konusunda gösterdiği hassasiyetlerin bir göstergesi olarak, işbu Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası belgesinidüzenlemiştir. Rüşvet ve yolsuzluk pek çok farklı şekilde gerçekleştirilebilir, bunlar arasında:

a. Nakit ödemeler, Siyasi ya da diğer bağışlar,

b. Komisyon,

c. Kolaylaştırıcı ödemeler,

d. Sosyal haklar,

e. Etik İlke ve Davranış Kuralları’nda tanımlanan şekil harici hediye, temsil ve ağırlamalar,

f. İşe yakınının alınması,

g. Diğer menfaatler,

h. Terfi vb. sayılabilir.

5.1.2.İşbu Politika Belgesi’nde belirlenen ilkeler kapsamında, faaliyetlerimizi adil, şeffaf, dürüst, yasal ve etik kurallara uygun bir şekilde sürdürmeyi taahhüt etmekteyiz.

5.1.3.Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele konusunda son derece hassas olmakla birlikte, rüşvet ve yolsuzluğun karşısındayız, rüşvet ve yolsuzluk içeren faaliyetleri tolere etmeyiz. Bu bakımdan, rüşvet’in teklif edilmesi, ima edilmesi, alınması veya verilmesi WALD tarafından kabul edilemez. Rüşvet aracılığıyla, WALD ile çalışmak isteyen 3. kişilerle iş ilişkisinin devam ettirilmemesini prensip olarak benimsemekteyiz. Çalışanlarımız, rüşvet vermeyi veya almayı reddetmesinden doğacak gecikme veya kazanç kaybı için cezalandırılmaz.

5.1.4.WALD rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ile ilgili yerel mevzuat ve faaliyette bulunulan yabancı ülkelerin mevzuatlarına uyumlu faaliyet gösterir.

5.1.5. WALD faaliyetlerimiz kapsamında yer aldığımız heralanlara ilişkin düzenlenmiş olan rüşvet ve yolsuzluk karşıtı yasal düzenlemelere uyarız.

5.2. Kamu ile İlişkiler

Resmi bir eylem veya kararı etkileme amaçlı, Kamu Görevlisi’ ne değerli herhangi bir hediye ve/veya şey vermeyi, dolaylı veya doğrudan her türlü ödeme yapmayı taahhüt etmek veya ima etmek kabul edilemez. Bunun yanı sıra çalışanlarımız, kamusal işlerde menfaat sağlamak adına, kamu görevlilerine dolaylı veya dolaysız şekilde rüşvet veremezler. Bu sebeple çalışanlarımız, vakfımızın Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası’na uygun olarak davranacaklarını peşinen kabul beyan ve taahhüt ederler.

5.3. Anlaşma ve İhaleler

WALD olarak, dahil olduğumuz anlaşmalarda, bir iş ilişkisinin başlatılması ya da iş ilişkisi yürütülürkenve kamu veya kamu dışındaki ihalelerde bu politikaya uyumlu davranacağımızı taahhüt ederiz.

5.4. Kolaylaştırma Ödemeleri

WALD olarak, kamu kurumları ile rutin bir işlemi ya da bir süreci (izin, ruhsat almak, ihale işlemleri vb.) güvenceye almak ya da hızlandırmak için kolaylaştırıcı ödemelere izin vermeyiz.

5.5. Bağış ve Hediye

WALD’daki bağış ve hediyelere ilişkin konular ve bunların kayıt altına alınması ile ilgili esaslar, WALD Davranış Kuralları’nda ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Çalışanlarımız kamu çalışanları, müşteriler, tedarikçiler ve diğer iş ortakları ile olan ilişkilerinde bağımsızlıklarını zedeleyecek herhangi bir hediyeyi kabul ve teklif edemezler. Çıkar çatışmasına yol açabilecek veya bu şekilde algılanabilecek durumlara sebebiyet verilmemesine, böyle durumlarda hediye teklif ve kabul edilmemesine özen gösteririz.

5.6. Kayıtların Tutulması

Vakfımız bünyesinde yer alan WALD muhasebe sistemi ile ilgili uymak zorunda olduğu hususlar, ilgili mevzuat ve düzenlemeler çerçevesinde düzenlenmiştir.

a. Üçüncü şahıslarla (müşteriler, tedarikçiler, diğer hizmet sağlayıcıları vb.) ilişkilere ait her türlü hesap, fatura ve belgenin, eksiksiz, şeffaf, kesin, adil ve doğruluğuna güvenilir şekilde kayıt altında tutulması ve muhafaza edilmesine,

b. Kayıt dışı işlemleri engelleyecek iç kontrol sistemlerinin kurulmasına,

c. Herhangi bir işleme ilişkin muhasebe ya da benzer ticari kayıtlar üzerinde değişiklik yapılmaması ve gerçeklerin saptırılmamasına, özen gösteririz.

5.7. Temsil ve Ağırlama

Temsil ve ağırlama etkinlik faaliyetleri arasında;

a. Sosyal Etkinlikler,

b. Konaklama,

c. Yemek Daveti sayılabilir.

WALD ilişkilerini geliştirmek, iletişim ağı kurma çalışmaları için temsil ve ağırlama faaliyetleri gerçekleştirebilir. Bu etkinlik faaliyetlerinin makul ölçüde olmasına gayret ederiz. Temsil ve ağırlamanın, temel ve önemli bir kararı alma süreci öncesinde olmamasına özen gösteririz. 5.8. Eğitim ve İletişim

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikamız, WALD çalışanlarına duyurulmuştur ve kurumun internet sitesi aracılığıyla da sürekli ve kolaylıkla erişilebilir durumdadır. Çalışanlarımızın rüşvet ve yolsuzluk karşıtlığı konusunda bilinçlendirilmesi adına eğitimler düzenlenir.

 

6. İşbirliği Yapılan Kurum ve Kuruluşlar:

İşbirliği yapılan kurum ve kuruluşlar ile mal ve hizmet alınan firmaların WALD Yolsuzluk Politikası esaslarına ve ilgili diğer yasal düzenlemelere uyum sağlaması zorunludur ve bunlara uymayan kişi ve kuruluşlar ile çalışmalar sonlandırılır.

 

7. Uygulama

7.1. WALD Yönetim Kurulu, çalışan, gönüllü, uzman ve hizmet alınan 3. tarafları yolsuzluk politikası hakkında bilgilendirmek ve bu politikaya uyulduğunu takip edecek sistemleri oluşturmak ve bu politika belgelerini düzenli aralıklarla güncellemekle yükümlüdür.

7.2. Politika ihlallerinin saptanması ve bildirimi durumlarında Yönetim Kurulu inisiyatifi ile soruşturma kurulu oluşturulması, incelemenin gizli yürütülmesi ve ilgili kişi veya kurumun soruşturma sürecinde haklarının korunması esastır.

7.3. Gerçek kişi ya da tüzel kişiler ile  yapılan sözleşmelerde Yolsuzluk Politikası’na aykırı davranış, tutum ya da faaliyet bulunduğunun belirlenmesi durumunda çalışmaların/yürürlükteki sözleşmelerin WALD tarafından haklı sebep ile tek taraflı olarak sonlandırılacağına dair hükümlere yer verilir. Politika ihlali durumunda da istisna yapılmaksızın bu hükümler uygulanır.

 

8. Yürürlük:

WALD Yolsuzluk ile Mücadele Politikası; WALD Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. Konu ile ilgili her türlü bildirim ve şikâyette WALD Yönetim Kurulu muhataptır.