Eğitim

Eğitim Programları

Çeşitli kesim ve sektörlere yönelik olarak hazırlanan eğitim programları, kurumsal teknik kapasitenin geliştirilmesi yanında, toplumsal duyarlılığın kentleşme, sivil toplum, insan hakları, demokrasi gibi çeşitli alanlarda yükseltilmesi boyutlarını da içermektedir. Yerel yönetimlere demokrasi, insan hakları, insan kaynakları, halkla ilişkiler konularında verilen eğitimlerin yanı sıra, sivil toplum için kent, yerel siyaset ve demokrasi eğitim dizisi gelen taleplere bağlı olarak uygulanmaya devam etmektedir. Eğitim faaliyetlerine gösterilen ilgi ve WALD’ın konuya verdiği önemin bir sonucu olarak bir “sivil eğitim merkezi” kurma çalışmalarına hız verilmiştir.

Yerel Yönetimlere Yönelik Eğitim Programları

Yerel Yönetim ve İnsan Hakları
Yerel Yönetim ve Demokrasi
Barış ve Yerel Yönetim
Çocuklar ve Kent Yönetimi
Çok Kültürlü Kent Yaşamı: Kentte Birlikte Yaşamak
Katılımcı Bütçe
İnsan Kaynakları ve Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi
Uluslararası İlişkiler ve Proje Yönetimi
Toplumsal Cinsiyet Perspektifinin Karar Alma Mekanizmalarına Eklemlenmesi

Sivil Topluma Yönelik Eğitim Programları

Kent, Yerel Siyaset ve Demokrasi
Kentteki Toplumsal ve Ekonomik Haklar: Kent Sakinini Korumak

Deprem Bölgesinde Sağlanan Eğitim Programları

Yerel Yönetimlere Yönelik Eğitim Programları

Yerel Yönetim ve İnsan Hakları

WALD’ın yerel yönetimlere yönelik olarak düzenlediği siyasal, kurumsal ve teknik kapasite geliştirme amaçlı eğitim programları, kentte yaşayanların toplumsal ve ekonomik haklarını da kapsayacak biçimde geliştirilmiştir.

Yerel Yönetim ve Demokrasi

“Yerel Yönetim ve Demokrasi” eğitim programı ilk kez 24-26 Nisan 1998 tarihinde belediye başkanlarının ve birçok kentten gelen belediye yetkililerinin katılımıyla gerçekleşmiştir. Program, toplumsal aktörlerin karar alma mekanizmalarına katılımı sağlayan çoğulcu ve katılımcı bir yönetim anlayışı yaratmak üzere, yerel yönetimleri ve yetkilileri, yerel demokrasi ve insan hakları konusunda bilgilendirmek üzere düzenlenmektedir.

Barış ve Yerel Yönetim

Dünya üzerinde barışı sağlamak için uygulana gelen yöntem ve çabaların çok verimli olmadığı açıktır. Yerel yönetimler düzeyinde barışı sağlamak için başka yöntemler aramayı  ve tartışma ortamı yaratmayı hedefleyen WALD, “Barış ve Yerel Yönetim” adlı bir eğitim programı geliştirmiştir.

Çok Kültürlü Kent Yaşamı: Kentte Birlikte Yaşamak

Ülkede yaşanan hızlı kentleşme, dinamik ve sürekli değişen bir kentsel nüfus dokusu yaratırken, aynı zamanda birbirinden önemli ölçüde farklı sosyal ve kültürel değerler barındıran, dünyayı farklı algılayan ve farklı deneyimleri olan sosyal tabakalar oluşturuyor. Kentsel yapıda meydana gelen bu karmaşa, gruplar arasında bir yandan kaçınılmaz olarak ekonomik, sosyal ve politik bağımlılık yaratırken, öte yandan, insan hakları, farklılıklara karşı saygı, farklı beklentiler gibi alanlarda toplumun tüm kesimlerinde her zamankinden daha çok anlayış ve hoşgörü gelişmesini zorunlu kılmaktadır. WALD, bu yeni zorunlulukları düşünerek kentte birlikte yaşayabilmek için bir eğitim programı sunmaktadır.

Çocuklar ve Kent Yönetimleri

Eğitim programı ilk olarak “Çocuk Hakları ve Belediyeler” projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir. Kentte yaşayan çocukların sorunlarına ve ihtiyaçlarına karşı belediyelerin duyarlılıklarını geliştirmeyi amaçlayan program, belediyelere çocuk hakları ve yerel yönetimlerin toplumsal sorumlulukları ile ilgili eğitim sağlamaktadır.

Katılımcı Bütçe

Ekonomik küreselleşmeyle birlikte, kentler ekonomik kalkınma ajanı olarak öne çıkmış, zorlu bir rekabet ortamına girerek yeni işlevler yüklenmişlerdir. Yerel yönetimler, sermayeyi kentlerine çekmek için politikalar üretmek, yaratılan refahtan her kesimin hakça yararlanabilmesine olanak veren bir demokrasi pratiği geliştirmek zorundadır. “Katılımcı Bütçe” eğitim programı da bu ön kabulden yola çıkarak hazırlanmıştır.

İnsan Kaynakları ve Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi

Eğitim programı belediyelerde insan kaynaklarını ve halkla ilişkileri geliştirmek için düzenlenmektedir. Yerel yönetimlerin başarısı birlikte uyumlu çalışabilen takımlara bağlıdır; bu nedenle programın hedef kitlesi belediyelerin hem yönetim hem de teknik kadrolarıdır.

Uluslararası İlişkiler ve Proje Yönetimi

Belediye çalışanlarını uluslararası alanın olanakları hakkında bilgilendirmek ve belediyelerin uluslararası ilişkiler kurup geliştirebilmeleri için kapasite geliştirme eğitimi vermek programın temel amacıdır. Aynı zamanda yönetimin ve teknik kadroların proje yönetimi konusundaki bilgilerinin ve kapasitelerinin artırılması da yine programın hedeflerinden biridir.

Toplumsal Cinsiyet Perspektifinin Karar Alma Mekanizmalarına Eklemlenmesi

WALD kurumsal toplumsal cinsiyet duyarlılığının artmasına katkı sağlamaya yönelik eğitim programlarını yaygınlaştırarak sürdürmektedir. Demokratik toplumsal söylem katılımı ve yönetimi çok aktörlü olarak tanımlarken, toplumun yarısını oluşturan ve tarihsel süreç içinde özel alan içine sıkıştırıldığı için kamusal alan ve kamusal örgütlenmelerin dışında kalan ya da bırakılan kadının eşit katılımı ve temsiliyeti ile ilgili tartışmaları gündeme getirmektedir.

Sivil Topluma Yönelik Eğitim Programları

Kent, Yerel Siyaset ve Demokrasi

Programın amacı daha çok insanı yerel demokrasi konusunda duyarlılaştırmak, yaşanılan mekana sahip çıkma bilincini güçlendirmek ve mekan ile insan arasındaki ilişkinin anlaşılmasına katkı sağlayabilmektir. İsteyen bireylerin ve STK’ların ücretsiz olarak katıldıkları programın konuları şunlardır.

- Siyaset Bilimine Giriş
- Türkiye’de Siyaset
- Türkiye’de Yerel Siyaset
- Türkiye”de ve Dünyada Yerel Yönetimin Tarihi
- Küreselleşme Sürecinde Yerel Yönetimler
- Yerel Yönetimler, Yapı ve İşleyişleri
- Kentteki Toplumsal ve Ekonomik Haklar: Kent Sakinini Korumak (Atölye Dizisi)

Hukukçular, akademisyenler, yerel yönetim ve STK’ lardan gelen uygulamacılar aşağıdaki konularda ikişer gün süren tartışmalar yapmak üzere bu atölye dizisinde buluşmaktadır.

- İnsanın Toprak Üzerindeki Hakları: Toprak Kullanımı
- Çevre ve İnsan Hakları
- İnsan Hakkı Olarak Kadın Hakları
- Barınma ve İnsan Hakları”
- Taşıma Hizmetleri ve İnsan Hakları
- Özürlü İnsanların Hakları
- Sağlık ve İnsan Hakları
- Kültür, Çok kültürlülük; Kültürel Miras ve İnsan Hakları
- Çocuk ve İnsan Hakları
- Yetişkinler ve insan Hakları

Deprem Bölgesinde Sağlanan Eğitim Programları

WALD, “Depremzede Derneklerine Destek Yoluyla Sivil Toplumda Kurum ve Kapasite Geliştirme Projesi” kapsamında sosyal yaşamı desteklemek amacıyla depremden ağır hasar gören Adapazarı ve Değirmendere yerleşmelerinde toplum Merkezleri kurmuştur. Bu Merkezlerde özellikle çocuk, genç ve kadınlardan oluşan dezavantajlı gruplara çeşitli eğitimler verilmektedir.

Toplum Merkezleri’nde gerçekleştirilen eğitimler: vatandaşlık bilinci, insan hakları ağırlıklı sivil yurttaş eğitimi, bilgisayar eğitimi, Anadolu lisesi ve üniversite sınavlarına yönelik kurslar, öğrencilerin derslerine destek amacıyla verilen kurslar: fotoğraf, tiyatro, satranç, el sanatları, dil ve felsefe kursları, okul öncesi eğitim.

  • Paylaş